تاریخچه

مدیریت ارشد و هیئت مدیره شرکت نوژن با عزم و اراده راسخ و سرمایه گذاری در این عرصه، با ایجاد اشتغال به صورت مستقیم و غیر مستقیم همواره با گذر از مشکلات و چالش ها، این مجموعه را در مسیر توسعه قرار داده است که در ادامه مهمترین اقدامات صورت گرفته به صورت خلاصه وار بیان می شود.
. شروع ساخت و تولید (ماشین سازی)؛ سال 1366
. آغـاز بـکار در زمینـه مـاشیـن آلـات صنـایع غـذایی (تـونـل هـای پخت و تجهیـزات جابجایی در صنعت نان و شیرینی)؛ سال 1369
. سـاخت تـجهیــزات و مـــاشیـــــن آلــات رستـــوران و فـــست فــود؛ ســال 1372
. طراحـی و ساخت فر ریلی، سرخ کن و پخت اتومـاتیک کباب، تجهیـزات کترینگ و آشپزخانه های مکانیزه؛ سال 1382
. تجهیز نمودن بخش تولید بــا جدیدترین تکنـولوژی ورق کـاری CNC؛ سال 1387
. طراحی و سـاخت کباب پز اتوماتیک، خـط برنج مکانیزه از شستشوی بـرنج تا تونل دمکنی و طراحی خطوط پـخت و چیدمان آشپزخانه های مکانیزه؛ سال 1388
. طراحی و ساخت شستشوی اتوماتیک برنج و تونل دمکنی؛ سال 1390
. طراحی و ساخت شستشوی اتوماتیک ریلی ظروف؛ سال 1392
. گــذرانــدن دوره آمــوزشــی شـرکت فاگور در طـراحی و چیـدمان آشپزخـانه هـای مکانیزه و مدرن؛ سال 1393
. تجهیـز نمـودن بخش تـولید بـا جدیدتـرین تکنـولوژی برش لیزر ورق؛ سال 1393

. تجهیـز نمـودن بخش تـولیـد بـا جدیدتـرین تکنـولـوژی خـم تمـام اتـوماتیک دنیـا؛ سال1396