گواهینامه

گواهی حسن انجام کار از آشپزخانه صنعتی فدک

گواهی حسن انجام کار از رستوران جوان 2

گواهی حسن انجام کار از مجتمع صنعتی الغدیر شهر نجف اشرف

گواهی حسن انجام کار از هیئت حسینی بیرجند