ثبت طرح و اختراع

ثبت اختراع خط پخت مکانیزه برنج

ثبت اختراع دستگاه سرخ کن اتوماتیک

ثبت اختراع دستگاه شستشوی برنج

Iso 9001:2015

ثبت اختراع تونل پخت اتوماتیک

فر ریلی پیتزا 3040S